Публічна оферта щодо заключення Договору про надання послуг

ФОП Волинець Андрій Павлович (далі – «Виконавець»), зареєстрований і діючий у відповідності з чинним законодавством України, керуючись ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб (далі - «Користувач»)укласти цей Договір про надання послуг (далі – «Договір») з використання сайту ukrxata.info (далі – Сайт) на нижчезазначених умовах:

1. Терміни, предмет і загальні положення Договору

1.1. Укладаючи цей Договір Користувач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

1.2. Послуги – набір дій щодо розміщення інформації на Сайті, зчитування та використання такої інформації.  

1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, що викладена на Сайті Виконавця, адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб у відповідності з законодавством України, укласти цей договір на певних умовах.

1.4. Сайт – веб-сайт в мережі Інтернет за адресою ukrxata.info, який є  платформою для розміщення контенту. 

1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачами оферти даного Договору.

1.6. Користувач – дієздатна фізична особа, що акцептувала Публічну оферту Виконавця у в даному Договорі, юридична особа, що діє відповідно до законодавства України. 

1.7.Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цього Договору і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання Сайту. 

1.8. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.9. Виконавець не є учасником будь-яких угод Користувачів, а лише надає  платформу для розміщення інформації, в тому числі, оголошень.

2. Умови надання послуг

2.1. Послуги надаються шляхом безкоштовного розміщення інформації на Сайті або платного розміщення.

2.2. Користувач надає згоду на розміщення інформації на платних умовах шляхом заповнення спеціальної форми в особистому кабінеті. 

2.3. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси та пароля для входу на Сайт.  У випадку передачі даних для доступу до свого облікового запису  іншому користувачеві, такий обліковий запис може бути заблокований.

2.4. Користувач несе відповідальність за достовірність розміщеної ним інформації на сайті. 

2.4. Виконавець не несе відповідальності за перебої у роботі Сайту.

2.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку втрату оголошень, розміщених на Сайті.

2.6. Виконавець інформує, що  при розміщенні інформації, що розміщується в автоматичному режимі, фотографії для оголошень не завантажуються на сервери Сайту, а лише використовуються посилання на їх фото, що розміщені на сторонніх ресурсах.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:

а) виконувати умови цього Договору;

б) давати можливість розміщення інформації на Сайті або безкоштовно/або платно за бажанням Користувача.

3.2. Виконавець має право:

а) в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Користувачем умов цього Договору. 

б) видаляти дублікати оголошень та видаляти з інших причин; видаляти, заблокувати профіль користувача через  недотримання правил публікації інформації та з інших причин без попередження та компенсації, в тому числі, якщо така інформація була розміщена на платних умовах.

3.3. Користувач зобов’язується:

а) розмітити інформацію на сайті відповідно до цього Договору та відповідно до інструкцій, що представлені на Сайті;

б) надати повну та точну інформацію для розміщення на Сайті;

в) зберігати конфіденційність пароля та не розкривати його третім особам;

г) негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його пароль та / або електронну адресу були розкриті та/або можуть бути використані третіми особами.

3.4. Користувач має право:

а) розміщувати інформацію/надавати певні послуги, якщо розміщує інформацію на Сайті (при цьому він підтверджує, що має право на таке розміщення відповідно до законодавства України)

б) достроково видалити інформацію з Сайту, при цьому оплата (якщо вона була надана) не повертається і не відшкодовується у будь-якому розмірі. 

3.5. Користувачу забороняється:

а) надавати інформацію з порушенням умов даного Договору;

б) надавати інформацію з порушенням прав третіх осіб;

в) надавати інформацію з використанням образливих виразів;  пропаганди ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів; щодо• закликів до насильства і протиправних дій; будь-яку іншу інформацію, розміщення якої суперечить законодавству України або порушує права третіх осіб. 

4. Вартість послуг і порядок оплати

4.1. Розміщення інформації Користувачем може бути безоплатним.

4.2. Розміщення інформації Користувачем може бути платним, при цьому заповнюючи відповідні форми на Сайті Користувач погоджується з вартістю та умовами оплати. 
4.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом оплати на сайті/ перерахування на поточний рахунок Виконавця/через банківські термінали та/або каси.

4.4. Виконавець має право не повертати кошти сплачені Користувачем за розміщення інформації.

4.5. Розмір оплати встановлюється під час розміщення інформації і не може змінюватися.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за 

а) за непрямі, побічні, фактичні або прямі збитки, прямо чи непрямо втрачену вигоду або неотримані доходи, втрату даних, пов’язаних з доступом Користувача до Сайту і його використання або неможливістю такого доступу або використання; 

б) несанкціонований доступ, використання або зміною матеріалів або інформації Користувача.

5.3. У разі виникнення суперечок, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Користувача, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. 

5.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в умовах Договору, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для розміщення інформації на Сайті.

6. Форс-мажорні обставини

6.1.Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого із своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс- мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

6.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, військові дії, стихійні лиха, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, заколоти тощо,  якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. 

6.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно проінформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин.

6.4. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно письмово повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

6.5. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

6.6. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

7. Інші умови договору

7.1. Дія цього Договору припиняється:

а) за згодою сторін.

б) якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливе у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

в) у випадках порушення умов Договору Користувачем.

г) в  інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Користувач Сайту акцептуванням Договору та реєстрацією на Сайті підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи адресу електронної пошти; прізвище, ім’я та по батькові, номери телефонів  тощо) в базі персональних даних Виконавця, в тому числі на знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за даним Договором. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивним причинам збору відповідних даних.

7.3. Для цілей, передбачених пунктом 7.2. Користувачеві мають право на e-mail Користувача направлятися листи та інші матеріали, можуть здійснюватися телефонні дзвінки на вказаний ним номер телефону. 

7.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність розміщеної інформації. Користувач несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації.

7.6. У всіх випадках, які не передбачені даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8. Строк дії Договору  

8.1. Договір вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

8.2. Виконавець має  право в будь-який час внести зміни в умови даного Договору та/або відкликати даний Договір.  Умови Договору можуть бути змінені Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет на Сайті. Факт продовження використання Сайту є підтвердж #1077;нням згоди Користувача з відповідною редакцією Договору. 

9. Реквізити Виконавця:

Виконавець:
ФОП Волинець Андрій Павлович
ЄДРПОУ
3048921076
46001, м.Тернопіль, вул. Валова 14, кв 2
АТ КБ “Приватбанк” , МФО
305299
п\р
UA433052990000026003005011027
є платником єдиного податку 3 групи.